Uitslag Jeugdoptocht

Individueel

1e Steenbakkers, knalluh mi z’n allen
2e Nick en Tim, carnaval geen tijd voor Fortnite
3e Ruben en Ferre, kierewiet van voetbal tussen d’n blaouwun beat

Loopgroepen

1e Lopend vuurke, we knalluh vural mi carnaval
2e Confettiploppers, knalluh mi z’n allen

Wagens

1e Bende eigenwijs, aan kapsalons geen gebrek toch zit ons haar gek
2e Dolle bende
3e Beatje blaouw, beatje muziek
4e Kolleke
5e Bruukskes
6e Dansende minions
7e de Beste battlebus, fortnitedansje op dun blaouwun beat
8e Marsmellows, kierwiet op dun blaouwun beat
9e van de Walle, knalluh mi z’n allen

12+

Aanmoedigings prijs
Zootje Ongeregeld